Terms and Conditions

Podmínky použití

I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

 1. Aplikace je veřejně přístupná formou webové stránky na adrese cothema.com, případně dalších adres, dále jen Aplikace. Součástí aplikace jsou také zdrojové kódy a API rozhraní, dále jen Součásti aplikace.
 2. Provozovatelem Aplikace je společnost: Cothema s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha (dále jen Poskytovatel).
 3. Za uživatele je považován kdokoliv, kdy přímo či nepřímo (například pomocí automatizovaných skriptů) využívá Aplikaci, a to jakoukoliv formou, dále jen Uživatel.
 4. Není-li výslovně uvedeno jinak Podmínky platí nejen pro Aplikaci, ale i Součásti aplikace.
 5. Ustanovení uvedená v těchto Podmínkách použití (dále jen Podmínky) jsou uváděna především pro preventivní zamezení případným sporům v budoucnu. Zájmem naší společnosti je jednat v zájmu Uživatelů a předcházet případným sporům.
 6. Veškerá ustanovení Podmínek jsou platná jak pro platící zákazníky, tak ostatní návštěvníky webu (není-li výslovně uvedeno jinak).

II. Podmínky použití

 1. Použitím Aplikace souhlasíte s těmito Podmínkami a to bez výhrad. V případě, že s Podmínkami nesouhlasíte, přestaňte, prosím, neprodleně Aplikaci využívat.
 2. Aplikaci využívá Uživatel plně na vlastní zodpovědnost a s vědomím rizik, která mu mohou hrozit.
 3. Poskytovatel neposkytuje žádné záruky (například za ztrátu dat, nepravdivost uvedených informací či nefunkčnost Aplikace).
  1. Uživatel se vzdává nároku na náhradu škody, ušlého zisku a dalším náhrad, která by mu v souvislosti s využíváním Aplikace ve vztahu k Poskytovateli mohly vzniknout.
 4. Uživatel poskytnutím svých údajů a dat dává Poskytovateli právo k jejich libovolnému užití.
  1. Práva třetích osob nejsou tímto dotčena, avšak za jejich porušení má zodpovědnost Uživatel.
 5. V případě, že jsou data z Aplikace poskytována třetím osobám, zavazuje se Uživatel zajistit splnění licenčních podmínek pro daná data a přebírá odpovědnost za tato data.

III. Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je Provozovatel.
 2. Veškeré osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány zejména za účelem identifikace Uživatele pro využití jemu personalizovaných služeb a pro další účely související s užíváním Aplikace.
 3. Osobní údaje mohou být ukládány na serverech třetích stran k provozním účelům.
 4. Osobní údaje nebudou poskytovány bez výslovného souhlasu Uživatele jiným třetím stranám za účelem jiným než provozním.
 5. Uživatel má kdykoliv právo požádat Poskytovatele o vymazání svých osobních údajů na uvedeném kontaktním emailu. Poskytovatel požadavku vyhoví ve lhůtě potřebné pro vyřízení požadavku.
 6. Pro dotazy a požadavky související s ochranou osobních údajů nás kontaktujte na emailu: [email protected].

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Podmínky okamžikem jejich zveřejnění na webu.
 2. Kontaktní email na Poskytovatele: [email protected]
 3. Poslední aktualizace těchto podmínek proběhla: 7. 8. 2020.